МУБИС-ийн оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  зорилгоор дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Үүнд:

 • Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор:

 

 • Сургалтын үйл ажиллагааны талаарх цогц мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
 • Сургалтын чөлөөт сонголтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилгоор III улирлаас англи хэлтэй багш бэлтгэх хөтөлбөр, давхар мэргэжлийн хөтөлбөр, IV улирлаас хавсарга мэргэжлийн хөтөлбөр, V улирлаас магистрын хөтөлбөр тус тус санал болгож хөтөлбөрт хамруулах
 • Бакалаврын түвшинд сонгон судлах зарим хичээлийг E хэлбэрээр зохион байгуулах, цахим хичээлийг зохион байгуулах
 • Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал, уулзалтын тогтмол зохион байгуулах

           

 • Оюутнуудын суралцах боломж, нийгмийн асуудлыг дэмжих зорилгоор:
 • Орлоготой оюутан хөтөлбөрт хамруулах
 • Боловсролын зээлийн сангийн "Оюутны хөгжлийн зээл" -д хамруулах
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, цагийн ажлын талаарх мэдээлэл өгөх, зуучлах
 • МУБИС-ийн тэтгэлэг болон бусад тэтгэлэгт оюутнуудаа хамруулах, зөвлөгөө өгөх
 • Оюутнуудын хөгжил, төлөвшилтийг дэмжих зорилгоор:
 • “Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төв”тэй хамтран оюутнуудын сэтгэлзүйн тулгамдсан асуудлаар зөвлөгөө, сургалт тогтмол зохион байгуулах
 • Оюутнуудын хөгжил төлөвшилтийн дэмжих зорилгоор сайн дурын үйл ажиллагаа, клубын үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллах