Хөтөлбөрийн нэр

1

Боловсрол судлал

2

Боловсролын удирдлага

3

Сургалтын технологи

4

Монгол судлал

5

Эдийн засаг

6

Сэтгэл судлал

7

Сэтгүүл зүй

8

Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй

9

Бага боловсролын заах арга

10

Математикийн боловсрол

11

Мэдээлэл зүйн боловсрол

12

Химийн боловсрол

13

Биологийн боловсрол

14

Физикийн боловсрол

15

Газарзүйн боловсрол

16

Нийгмийн ажил

17

Түүхийн боловсрол

18

Философийн боловсрол

19

Улс төр, эрх зүйн боловсрол

20

Дүрслэх урлаг, зураг зүйн боловсрол

21

Урлагийн боловсрол

22

Технологийн боловсрол

23

Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол

24

Гадаад хэлний боловсрол

25

Биеийн тамирын боловсрол