МУБИС-ийн санхүүжилтээр 2023 онд хэрэгжих төслийн зар хүргэж байна